Środa XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Administrator Danych Osobowych przetwarzanych w ramach jej działalności informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło w dniu 25 lipca 2019 roku polegającym na ataku hakerskim typu ransomware na jedną z wirtualnych instancji na serwerze należącym do spółki Środa XXI sp. z o.o. Atak rozpoczął się od około godziny 1.20 (godzinę stwierdzono po analizie plików tj. taką godzinę miał pierwszy zaszyfrowany plik). Ponadto wykryta została informacja, żądanie okupu wypłaty określonej kwoty w Bitcoinach w celu odzyskania utraconych plików.
Utracone zostały, więc dane znajdujące się na pulpitach zdalnych, z których korzystają pracownicy spółki. Ponieważ znajdowały się tam rejestry, np. wykazy zawierające dane osobowe dzieci (oraz opiekunów prawnych) objętych opieką przedszkolną w poszczególnych placówkach prowadzonych przez Administratora, a także dane osobowe kontrahentów czy też pracowników możliwe jest naruszenie ochrony danych osobowych.
Bazy danych programu służącego do obsługi administracyjnej spółki ze względu na to, że znajdowały się w odrębnym środowisku nie zostały naruszone, nie doszło również do wycieku danych (byłoby to praktycznie niemożliwe w tak krótkim czasie ze względu na bardzo niską prędkość i jakość połączenia z siecią Internet). Prewencyjnie w dniu zdarzenia zostały wykonane kopie tych baz na zewnętrznym nośniku na wypadek rozprzestrzenienia się szkodliwego oprogramowania, które jednak nie zostało wykryte. Zainfekowany został serwer, do którego łączyli się wszyscy użytkownicy z 3 podmiotów (administratora, a także podmiotów korzystających z serwera spółek Usługi Komunalne sp. z o.o. oraz Lidera Usług Komunalno-Samorządowych w Środzie Wielkopolskiej) na każdym koncie „osobistym” zainstalowana była aplikacja.
Wprawdzie charakter ataku powoduje, że możliwe jest iż dane zostały w trakcie ataku trwale zniszczone i nie ma możliwości ich odczytania, to ponieważ nie można ponad wszelką wątpliwość wykluczyć takiej sytuacji, której w posiadanie danych weszłaby osoba nieuprawniona. Możliwymi konsekwencjami jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m.in.:
– uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
– uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL,
– korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego co z kolei uniemożliwiałoby to osobom których dane w sposób nieuprawniony użyto skorzystanie z przysługującego im prawa,
– wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa,
– zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych.
Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia Administrator zaleca aby osoby, których dane osobowe mogły brać udział w wyżej opisanym naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące negatywne ryzyko opisanego nieuprawnionego pozyskania danych np. poprzez:
– założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej, rozporządzenie RODO daje możliwość, uzyskania darmowego dostępu do zebranych na swój temat danych w formie „kopii danych”, którą mamy prawo uzyskać od BIK,
– zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu,
– zgłoszenia faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.
Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.
Administrator aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych oraz w celu niedopuszczenia do zaistnienia podobnych naruszeń danych wprowadził nowe polityki określające zasady ochrony danych osobowych, planuje wprowadzenie zmian w sferze stosowanych rozwiązań informatycznych mających na celu zapewnienie wzmocnionej ochrony przed takimi atakami w przyszłości.
Administrator danych osobowych informuje, że zostały podjęte niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Łukasz Gąsiorek pod numerem tel. 61 424 40 33,
e-mail: iod@lesny.com.pl
Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.